POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

1.Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest właściciel strony www.gardenpark.com.pl firma Gardenpark Michał Jarzębski z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim,  ul. Bawełniana 19.

2.Powierzone dane osobowe klientów sklepu w postaci Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i wysyłki, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej są przetwarzane zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz  Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024), w celu:
•obsługi Rejestracji klienta czyli czynności polegającej na założeniu przez Klienta Konta w sklepie;
•marketingu usług świadczonych przez właściciela  (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez klienta),
•logowania do Konta w celu składania zamówień oraz śledzenia informacji dotyczących zamówień i statusu wysyłki;
•przesyłania przez Właściciela na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter),
•zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży towarów – potwierdzenia zamówienia i adresu wysyłki, zaadresowania wysyłki(włącznie z dostawą towarów) i obsługi reklamacji.

3.Klient  który skorzystał z możliwości założenia konta, może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia swoich danych osobowych.

4.Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5.Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.