POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym  www.gardenpark.com.pl

2.  Regulamin udostępniony jest na stronie wwww.gardenpark.com.pl w sposób trwały i nieprzerwany.OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.    Właścicielem serwisu internetowego www.gardenpark.com.pl jest  Michał Jarzębski z siedzibą w 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska, prowadzący działalność rolniczą jako rolnik ryczałtowy
 zwanym dalej sprzedawcą. Sprzedawca prowadząc działalność rolniczą  dokonuje w ramach serwisu www.gardenpark.com.pl sprzedaży płodów rolnych.


2.    Nabywcami towarów i usług Sklepu www.gardenpark.com.pl zwanego w dalszej części sklepem mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

3.    Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem  urządzeń z dostępem do Internetu, z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Nabywca może składać Zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Nabywców) za pośrednictwem serwisu internetowego www.gardenpark.com.pl oraz telefonu.

4.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach służących realizacji zakupów oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5.    Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

6.    Użytkownik  - osoba korzystająca ze sklepu z zamiarem nabycia towarów i usług - zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

7. Prowadzimy działalnośc jako rolnik ryczałtowy, w związku z tym płatnicy VAT mogą na zakupione u nas rośiny wystawić nam fakturę VAT RR


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE


1.    Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Konsumenta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail, bądź kontakt telefoniczny. Do czasu realizacji zamówienia użytkownik może swobodnie zarządzać koszykiem produktów tzn. może dodawać lub usuwać towary z koszyka.


2.    Po złożeniu zamówienia Nabywca otrzymuje bezzwłocznie drogą e-mailową informację o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub drogą poczty elektronicznej. Do momentu otrzymania przez Sklep potwierdzenia lub zapłaty realizacja zamówienia jest wstrzymana.
3.    Zamówiony towar będzie dostarczony pod adres wskazany w formularzu zamówienia zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu.


PŁATNOŚCI


1.    Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary wraz z kosztami dostawy dokonywane są za pomocą przelewu na konto bankowe wskazane przez Sprzedawcę.
2.    Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.


DOSTAWA


1.    Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu.

2.    W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

3.    Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia.

4.    Wysyłka towaru jest realizowana przez zewnętrzną firmę spedytorską – przewoźnika.

5.    Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towary nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

6.    Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę - przewoźnika (kurier, operator pocztowy, itp.). W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

7.    Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy lub nieobecności Nabywcy w chwili dostarczenia paczki przez przewoźnika. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE


1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość po otrzymaniu towaru może odstąpić od zawartej umowy.

2.    Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest do pobrania TUTAJ

3.    W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

4.    Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

5.     Jeżeli sprzedawca i konsument  nie umówili się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje nabywcy będącemu konsumentem w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciodniowego terminu,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach
programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4)  świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5)  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 10 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy są przedsiębiorcami. ( art. 1 i art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1.    Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

2.    Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a.    imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
b.    datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c.    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
d.    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

 

3.    Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.

4.    Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.

5.    O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy  sąd powszechny.

2.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od  dnia 10.02.2012 r.

3.    Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.